TopREGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DELTA-PAY

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DELTA-PAY

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Program DELTA-PAY jest programem lojalnościowym prowadzonym przez DELTA-OPTI z siedzibą w Poznaniu przy ul. Granicznej 10.

2. Przedmiotem Programu jest promocja sprzedaży produktów w sklepie delta.poznan.pl oraz shopdelta.eu

3. Program rozpoczyna się 16.04.2018r. Organizator ma prawo zakończyć Program w dowolnym momencie bez wskazywania uzasadnienia.

4. Program przeznaczony jest dla zarejestrowanych klientów w sklepie: delta.poznan.pl i shopdelta.eu

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z 14 dniowym wyprzedzeniem na stronach internetowych delta.poznan.pl i shopdelta.eu

§2 Definicje

 

1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego DELTA-PAY

2. Program - oznacza Program Lojalnościowy DELTA-PAY

3. Produkty – Towary dostępne na stronie delta.poznan.pl i shopdelta.eu

4. Organizator - DELTA-OPTI z siedzibą w Poznaniu przy ul. Granicznej 10

5. Uczestnik - oznacza zarejestrowanego klienta na stronie delta.poznan.pl lub shopdelta.eu

6. Konto – oznacza indywidualne konto prowadzone w systemie elektronicznym, na którym gromadzone są punkty Uczestnika.

7. Nagrody – towary, na które w trakcie trwania Programu można wymienić przyznane punkty.

§3 Zasady Programu

 

1. Każdy z Uczestników może dokonywać zakupów Produktów i uzyskiwać punkty. Ilość punktów prezentowana jest w karcie produktu. Zdobyte punkty są rejestrowane na koncie Uczestnika.

2. Za zdobyte punkty Uczestnik uzyskuje prawo do wyboru Nagród z Katalogu Nagród.

3. Każdy Uczestnik może zdobyć więcej niż jedną Nagrodę, stosownie do stanu konta, w trakcie trwania Programu.

4. Punkty mogą być zrealizowane po zakończonym miesiącu kalendarzowym.

5. Poszczególne miesiące można ze sobą sumować.

6. Punkty z danego miesiąca (miesięcy) można wybrać wyłącznie w całości.

7. Punkty nie wymienione na Nagrody w danym roku kalendarzowym powiększają pulę punktów, które można wymienić na nagrody najpóźniej w ciągu 2 lat od ich uzyskania. Punkty nie wymienione przez Uczestnika w powyższym terminie są anulowane.

§4 Nagrody

 

1. Katalog Nagród znajduje się na stronie: sklep.delta.poznan.pl/?page=portal/desc_page&id=933

2. Punktacja zawarta w Katalogu Nagród może ulegać zmianie. Aktualna wartość Nagrody wyrażona w punktach, za które można go uzyskać jest podawana przez Organizatora na stronach delta.poznan.pl i shopdelta.eu

3. Aby otrzymać Nagrodę Uczestnik powinien łącznie spełnić następujące warunki:
a) posiadać odpowiednią liczbę punktów.
b) Wskazać wybraną nagrodę w korespondencji do zamówienia lub mailem.

4. Liczba punktów odpowiadająca wybranej przez poszczególnego Uczestnika Nagrodzie odliczana jest od stanu jego konta. Od momentu odjęcia z Konta Uczestnika liczby punktów odpowiadającej danej Nagrodzie nie można dokonać żadnych zmian w zamówieniu Nagrody potwierdzającym odjęcie punktów.

5. Po wskazaniu wybranych miesięcy oraz wybraniu nagrody (lub nagród) wszystkie punkty z wskazanych miesięcy zostają anulowane.

6. Przedstawiony w Katalogu Nagród asortyment Nagród może ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany Nagrody w dowolnym momencie.

7. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce, ani zwrotowi w zamian za punkty lub wymianie na inne Nagrody.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady rzeczy będących nagrodami). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).

9. Po zakończeniu Programu Organizator zamyka konta punktowe Uczestników, a punkty nie zamienione na Nagrody zgromadzone na koncie zostaną anulowane.

§5 Odbiór nagród

 

1. Nagrody dostarczane są Uczestnikowi w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia informacji o wybraniu nagrody.

2. Nagroda może być odebrana osobiście w siedzibie firmy lub dołączona do najbliższego zamówienia internetowego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

4. W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zakupu Produktów, Organizator ma prawo wstrzymać wydanie Nagrody. W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wydania Nagrody Organizator nie jest zobowiązany do zapłaty rekompensaty.

5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

6. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 16.04.2018r.